Indeling van het stamboek

Algemeen

Het stamboek van het Arabo-Friese paard bevat een hoofdsectie en een aanvullende sectie.

De hoofdsectie bestaat uit meerdere klassen:

       Klasse 1 is de algemene inschrijvingsklasse.  Van hieruit kan het paard mogelijks doorgroeien naar de promotieklassen mits het doorlopen van een keuring door EAFS of een zusterstamboek[1] op 3-jarige leeftijd of ouder en mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

       Klasse A is de promotieklasse voor goedgekeurde Arabo-Friese merries en ruinen die aan de voorwaarden beschreven in klasse A voldoen.

       Klasse B is de promotieklasse voor goedgekeurde Arabo- Friese hengsten die aan de voorwaarden beschreven in klasse B voldoen.

       Klasse C is de promotieklasse voor goedgekeurde Arabo- Friese merries en ruinen die aan de voorwaarden beschreven in klasse C voldoen maar niet aan de voorwaarden van klasse A.

       Klasse D is de promotieklasse voor goedgekeurde Arabo-Friese hengsten die aan de voorwaarden beschreven in klasse D voldoen maar niet aan de voorwaarden van klasse B.

De aanvullende sectie is niet ingedeeld in klassen:

       Deze sectie is voor alle paarden die qua uiterlijk lijken op een Arabo- Fries maar die niet voldoen aan de voorwaarden van de klassen in de hoofdsectie.

Berekening bloedpercentages

Het EAFS houdt de bloedpercentages van de paarden bij en berekent ze. De berekening gebeurt op basis van de laatste 4  gekende generaties ouders.

Bij paarden of voorouders van paarden uit andere stamboeken waarvan de bloedpercentages berekend worden, zal het EAFS het percentage nemen zoals verkregen vanuit dat stamboek (zoals bijvoorbeeld bij het NRPS, BAPS).

Voor paarden of voorouders van paarden uit andere stamboeken die geen bloedpercentages berekenen wordt er van uitgegaan dat deze paarden 100% warmbloed of koudbloed of volbloed zijn. Zo zal een paard ingeschreven in bijvoorbeeld het BWP of Selle Français stamboek beschouwt worden als een 100% warmbloed. Op dit laatste wordt een uitzondering gemaakt indien duidelijk en zonder enige twijfel kan aangetoond worden dat het een paard betreft met bepaalde bloedpercentages recent in de afstamming (zoals bijvoorbeeld bij KWPN een paard met een KWPN merrie en een Friese dekhengst).

 

Klasse 1

Deze klasse wordt aanzien als inschrijvingsklasse waarna vanaf minimaal 3-jarige leeftijd kan gepromoveerd worden naar klasse A, B, C of D (zie voorwaarden in hoofdstuk 4.3 tot en met 4.6)

Om opgenomen te worden dient het veulen/paard te voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Beide ouders moeten ofwel uit de hoofdsectie/aanvullende sectie van het EAFS komen ofwel uit de hoofdsectie/aanvullende sectie van een door het EAFS aanvaard stamboek;

– de afstamming van het dier is vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van het fokprogramma (zie hoofdstuk 6);

– het dier is geïdentificeerd overeenkomstig het diergezondheidsrecht van de Unie betreffende de identificatie en de registratie van dieren van de betrokken soort en de voorschriften in het fokprogramma (zie hoofdstuk 6);

– in het geval van handel in of binnenkomst in de Unie van een dier, en indien het de bedoeling is dat dier in te schrijven of te registreren voor inschrijving in het stamboek, gaat het dier vergezeld van een zoötechnisch certificaat;

– indien een dier geproduceerd is uit een levend product dat verhandeld of binnengebracht is in de Unie en indien het de bedoeling is dat dier in te schrijven of te registreren voor inschrijving in een stamboek, gaat dat levende product vergezeld van een zoötechnisch certificaat.

Een Arabo-fries heeft zowel Arabisch bloed als Fries bloed.

Het veulen/paard moet voldoen aan volgende bloedbegrenzingen:

Ø  minstens 3% Arabisch STB bloed: zuiver Arabisch bloed (ox), Shagya (sha), Anglo Arabisch (AA)                   

Ø  minstens 25 % Fries STB bloed

Er kan ook vreemd bloed toegevoegd worden. De voorwaarden hiervoor zijn de volgende:

Ø  maximaal 50 % vreemd STB bloed uit een van de volgende rassen:  PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.

De veulens uit klasse 1 kunnen zich enkel presenteren op een keuring indien ze voldoen aan de voorwaarden van bloedpercentages, zwart als vachtkleur hebben en geen of enkel de toegelaten witte markeringen hebben (zie klasse C en D voor de maximale toegelaten witte markeringen), om vanaf 3 jaar of ouder (en na keuring) te promoveren naar klasse A, B, C of D. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om toe te zien of aan deze voorwaarden is voldaan. 

Klasse A

Deze klasse is een promotieklasse waarin paarden opgenomen worden na een evaluatie en primering bij keuringen georganiseerd door het EAFS of een zusterstamboek. Het is een klasse voor merries en ruinen.

Dit zijn alle voorwaarden waaraan moet voldaan zijn:

  de paarden moeten zwart zijn

  voldoen aan de rasbeschrijving

  reeds ingeschreven zijn in klasse 1

  op de leeftijd van 3 jaar of ouder aan een EAFS stamboekkeuring deelnemen en goed bevonden worden door de EAFS keuringscommissie waarbij ze een 3de premie of hoger behalen;

  afstammen van minimaal 4 generaties gekende ouders;

  een stokmaat hebben van minimaal 1.55m op 3-jaar (of ouder);

  De vader moet een goed gekeurde hengst van het EAFS of een van de aanvaarde stamboeken door het EAFS zijn

  Een Arabo-fries heeft zowel Arabisch bloed als Fries bloed. Waarbij aan de volgende bloedbegrenzing moet voldaan zijn:

Ø minstens 3% en maximum 40% Arabisch STB  bloed: zuiver Arabisch bloed (ox), Shagya (sha), Anglo Arabisch (AA)                                        

Ø minstens 50 % Fries bloed

  Er kan ook vreemd bloed toegevoegd worden. De voorwaarden hiervoor zijn de volgende:

Ø maximaal 25 % vreemd STB bloed uit een van de volgende rassen:  PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.

 

  witte aftekeningen zijn enkel toegelaten op het hoofd, boven de ooglijn zoals de voorbeelden op onderstaande figuur (Fig. 1)

Klasse B

Deze klasse is een promotieklasse waarin paarden opgenomen worden na een evaluatie  bij keuringen georganiseerd door het EAFS of een zusterstamboek. Het is een klasse voor hengsten.                                                                                                      

Dit zijn alle voorwaarden waaraan moet voldaan zijn:

       de paarden moeten zwart zijn;

       voldoen aan de rasbeschrijving;

       reeds ingeschreven zijn in klasse 1;

       op de leeftijd van 3 jaar of ouder aan een EAFS stamboekkeuring deelnemen en goed bevonden worden door de EAFS keuringscommissie;

       afstammen van minimaal 4 generaties gekende ouders;

       De vader moet een goedgekeurde hengst van het EAFS of een van de aanvaarde stamboeken door het EAFS zijn

       een stokmaat hebben van minimaal 1.58m op 3-jaar (of ouder);

       voldoen aan alle eisen van de opgelegde onderzoeken door het EAFS namelijk: veterinair onderzoek en verslag, DNA, sperma, röntgen en CEM, Ca, Scid en Lavenderfoal testen. CEM test dient elk jaar verplicht herhaald  te worden, rapport dient ingeleverd te worden bij het secretariaat voor de aanvang het nieuwe fokseizoen: dus voor 1maart;                                             

       voldoen aan de opgelegde kwaliteitsnorm van: met 1000 TNB voor een 3 jarige hengst met 45% bevruchtingsvermogen en minimum 2500 TNB (Totaal Normaal Bewegende Cellen) voor een 4 jarige of oudere hengst met 50% bevruchtingsvermogen;

       Een Arabo-fries heeft zowel Arabisch bloed als Fries bloed. Waarbij aan de volgende bloedbegrenzing moet voldaan zijn:

Ø  minstens 6% en maximum 40% Arabisch STB  bloed: zuiver Arabisch bloed (ox), Shagya (sha), Anglo Arabisch (AA)                   

Ø  minstens 50% Fries bloed

       Er kan ook vreemd bloed toegevoegd worden. De voorwaarden hiervoor zijn de volgende:

Ø  maximaal 25% vreemd STB bloed uit een van de volgende rassen:  PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.

       witte aftekeningen zijn enkel toegelaten op het hoofd, boven de ooglijn zoals de voorbeelden op onderstaande figuur (Fig. 1)

Klasse C

Deze klasse is een promotieklasse waarin paarden worden opgenomen na een evaluatie en primering bij keuringen georganiseerd door het EAFS of een zusterstamboek. Het is net als klasse A een klasse voor merries en ruinen maar de criteria op het vlak van bloedpercentages en toegelaten wit markering zijn soepeler dan voor klasse A.

 

Het doel van deze klasse is om mogelijkheden te bieden om fokwaarden te bepalen van veelbelovende zwarte Arabo-Friese merries en ruinen. Deze paarden kunnen nieuw bloed en extra sportkwaliteiten inbrengen in het Arabo-Friese ras, waardoor het ras verder kan worden verbeterd.

In deze klasse worden bloedlijnen getest met onder andere zuivere Arabieren, Shagya Arabieren en Anglo Arabieren. Dit is belangrijk omdat het helpt om de afstamming en de eigenschappen van de paarden beter te begrijpen en om de beste combinaties te vinden om de kwaliteit van het ras te verbeteren.

Door de fokwaarde van deze paarden te bepalen, kunnen fokkers beslissingen nemen over welke paarden ze willen gebruiken voor de fokkerij en welke eigenschappen ze willen versterken in het ras. Dit kan uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van betere paarden die geschikt zijn voor verschillende sporten en activiteiten.

 

 

Dit zijn alle voorwaarden waaraan moet voldaan zijn:

       de paarden moeten zwart zijn;

       voldoen aan de rasbeschrijving;

       reeds ingeschreven zijn in klasse 1;

       op de leeftijd van 3 jaar of ouder aan een EAFS stamboekkeuring deelnemen en goed bevonden worden door de EAFS keuringscommissie waarbij ze een een 3de premie of hoger behalen;

       afstammen van minimaal 4 generaties gekende ouders;

       De vader moet een goedgekeurde hengst van het EAFS of van een van de aanvaarde stamboeken door het EAFS zijn

       een stokmaat hebben van minimaal 1.55m op 3-jaar (of ouder);

       Een Arabo-fries heeft zowel Arabisch bloed als Fries bloed. Waarbij aan de volgende bloedbegrenzing moet voldaan zijn:

Ø  minstens 3% Arabisch STB bloed: zuiver Arabisch bloed (ox), Shagya (sha), Anglo Arabisch (AA)                   

Ø  minstens 25 % Fries STB bloed

       Er kan ook vreemd bloed toegevoegd worden. De voorwaarden hiervoor zijn de volgende:

Ø  maximaal 50 % vreemd STB bloed uit een van de volgende rassen:  PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.

 

       witte aftekeningen zijn enkel toegelaten op het hoofd, boven de ooglijn zoals de voorbeelden op onderstaande figuur (Fig. 1) en op de benen beperkt vanaf de hoef tot maximaal 10 cm boven de kogel zoals afgebeeld op Fig. 2

Klasse D

Deze klasse is een promotieklasse waarin paarden opgenomen worden na een evaluatie   bij keuringen georganiseerd door het EAFS of een zusterstamboek. Het is net als klasse B een klasse voor hengsten maar de criteria op het vlak van bloedpercentages en toegelaten wit markering zijn soepeler dan voor klasse B.

Het doel van deze klasse is, net zoals klasse C, om mogelijkheden te bieden om fokwaarden te bepalen van veelbelovende zwarte Arabo-Friese hengsten. Deze paarden kunnen nieuw bloed en extra sportkwaliteiten inbrengen in het Arabo-Friese ras, waardoor het ras verder kan worden verbeterd.

In deze klasse worden bloedlijnen getest met onder andere zuivere Arabieren, Shagya Arabieren en Anglo Arabieren. Dit is belangrijk omdat het helpt om de afstamming en de eigenschappen van de paarden beter te begrijpen en om de beste combinaties te vinden om de kwaliteit van het ras te verbeteren.

Door de fokwaarde van deze paarden te bepalen, kunnen fokkers beslissingen nemen over welke paarden ze willen gebruiken voor de fokkerij en welke eigenschappen ze willen versterken in het ras. Dit kan uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van betere paarden die geschikt zijn voor verschillende sporten en activiteiten.

Afhangend van te hoog afwijkend bloedpercentage kan voor de hengsten een dek limiet van 10 dekkingen per jaar opgelegd worden

Dit zijn alle voorwaarden waaraan moet voldaan zijn:

       de paarden moeten zwart zijn;

       voldoen aan de rasbeschrijving;

       reeds ingeschreven zijn in klasse 1;

       op de leeftijd van 3 jaar of ouder aan een EAFS stamboekkeuring deelnemen en goed bevonden worden door de EAFS keuringscommissie;

       afstammen van minimaal 4 generaties gekende ouders;

       De vader moet een goedgekeurde hengst van het EAFS of van een van de aanvaarde stamboeken door het EAFS zijn

       een stokmaat hebben van minimaal 1.58m op 3-jaar (of ouder);

       voldoen aan alle eisen van de opgelegde onderzoeken door het EAFS namelijk: veterinair onderzoek en verslag, DNA, sperma, röntgen en CEM, Ca, Scid en Lavenderfoal testen. CEM test dient elk jaar verplicht herhaald  te worden, rapport dient ingeleverd te worden bij het secretariaat voor de aanvang het nieuwe fokseizoen: dus voor 1maart;                                              

       voldoen aan de opgelegde kwaliteitsnorm van: met 1000 TNB voor een 3 jarige hengst met 45% bevruchtingsvermogen en minimum 2500 TNB (Totaal Normaal Bewegende Cellen) voor een 4 jarige of oudere hengst met 50% bevruchtingsvermogen;

       Een Arabo-fries heeft zowel Arabisch bloed als Fries bloed. Waarbij aan de volgende bloedbegrenzing moet voldaan zijn:

Ø  minstens 6% Arabisch STB  bloed: zuiver Arabisch bloed (ox), Shagya (sha), Anglo Arabisch (AA)                   

Ø  minstens 25% Fries bloed

       Er kan ook vreemd bloed toegevoegd worden. De voorwaarden hiervoor zijn de volgende:

Ø  maximaal 50% vreemd STB bloed uit een van de volgende rassen:  PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.

 

       witte aftekeningen zijn enkel toegelaten op het hoofd, boven de ooglijn zoals de voorbeelden op onderstaande figuur (Fig. 1) en op de benen beperkt vanaf de hoef tot maximaal 10 cm boven de kogel zoals afgebeeld op Fig. 2

Aanvullende sectie

De aanvullende sectie is voor alle paarden die uiterlijk lijken op een arabo-fries maar die niet voldoen aan de voorwaarden van de klassen in de hoofdsectie.

Wanneer het stamboek vaststelt dat dit veulen of paard zijn kenmerken dichter aanleunen bij een ander ras, dan zal het stamboek de eigenaar adviseren om naar een ander stamboek te gaan. De uiteindelijke beslissing hiervoor ligt steeds bij de eigenaar van dit paard.

Geografisch gebied

Het Geografisch gebied van het EAFS strekt zich uit over verschillende landen.

– Lidstaten binnen de EU waar een goedkeuring tot uitbreiding is verkregen en dus ook veulens kunnen worden geregistreerd: Duitsland, Finland, Frankrijk, Polen, Luxemburg, Oostenrijk, Nederland, Spanje en Zweden;

– Voor de andere lidstaten binnen de EU werd nog geen goedkeuring tot uitbreiding gevraagd. Deze uitbreiding kan vanuit het EAFS in de toekomst nog gevraagd worden;

Voor meer informatie over de registratie van dieren buiten België, kan contact worden opgenomen met het stamboek via info@eafs.be